Електродомакинска техника


http://www.dreamstime.com/-image26916876

http://www.dreamstime.com/-image26916876

След успешно завършване на пълният курс и полагане на държавни изпити за втора степен на професионална квалификация по съответната специалност на професия 522010 “ ЕЛЕКТРОТЕХНИК “, обучаваните придобиват втора степен на професионална квалификация “ ТЕХНИК “ по съответната професия.

След успешно завършване ще може:

  • да прилага технологичната последователност на операциите по време на изработването, техническото обслужване, диагностиката, ремонта и изпитването на електротехнически съоръжения и оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания;
  • да извършва дейностите, спазвайки изискванията по охрана на труда;
  • да консултира клиентите относно закупуване, монтаж и експлоатация на електродомакинска техника.