Възобновяеми енергийни източници


vei

След успешно завършване на пълният курс и полагане на държавни изпити за трета степен на професионална квалификация по съответната специалност на професия№ 522030 “ Техник на енергийни съоръжения и инсталации “, обучаваните придобиват трета степен на професионална квалификация „ Техник „ по професията и специалнстта”Възоновяеми енергийни източници”. Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация.

След успешно завършване курсистът може:

  • познава предназначението, принципа на действие, устройството на енергийни съоръжения и инсталации и тяхното инсталиране, в т.ч. и на съоръжения за биомаса, термопомпи, повърхностни геотермални и слънчеви фотоелектрични преобразуватели и слънчеви топлинни инсталации;
  • познава технологията на газо-кислородно и аргоново заваряване и спояване на метални и неметални тръби;
  • познава изискванията и правилата за провеждане на профилактика и ремонт на съоръжения, инсталации и мрежи;
  • прилага енергоспестяващи технологии, използвани в професията; работи безопасно със суровини и материали, измервателни уреди, специализирани инструменти и стендове;
  • организира монтажа, подготовката, пускането в действие, въвеждането в експлоатация, профилактиката и ремонта на съоръжения, инсталации и мрежи;
  • поддържа технологичните режими на работа на инсталациите;
  • тества и настройва съоръжения и инсталации;
  • ръководи сглобяване/разглобяване на хидравлични машини и топлообменни апарати от готови възли.