Газова техника


gaz_1

След успешно завършване на пълният курс и полагане на държавни изпити за трета степен на професионална квалификация по съответната специалност на професия№ 522030 “ Техник на енергийни съоръжения и инсталации “, обучаваните придобиват трета степен на професионална квалификация „ Техник „ по съответната професия. Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация.

След успешно завършване ще може:

  • предлага начини за използване на енергоспестяващи технологии;

  • разчита и използва техническа, конструктивна и технологична

документация, включително и на чужд език;

  • анализира данните от измерванията;

  • решава практико-приложни задачи от хидро- и газодинамика,

термодинамика и топлопренасяне;

  • изчислява и изчертава основни машинни елементи, детайли и възли;

  • анализира възможностите за използване на възобновяеми енергийни

източници;

  • прилага енергоспестяващи технологии, използвани в професията;

работи безопасно със суровини и материали, измервателни уреди,

специализирани инструменти и стендове;

  • контролира дейностите при изработване на елементи от инсталации и

съоръжения;

  • използва методики за изчисление и избор на съоръжения и инсталации;

  • организира монтажа, подготовката, пускането в действие, въвеждането в

експлоатация, профилактиката и ремонта на съоръжения, инсталации и мрежи;