Специализирани курсове


Център за професионално обучение

към “ЕВИМЕРА” ЕООД 4003, гр. Пловдив,

ул. “Брезовска” №8, тел. 0878230927, evimera@abv.bg

Лиценз № 2015121212

Организира курсове за квалификация и преквалификация по следните

професии и специалности:

Професия:

специалности:

Входящо образователно равнище:

Общ брой часове:

Теория:

Практика:

ЕЛЕКТРОТЕХНИК

трета квалификационна степен

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ

ЕЛЕКТРОДОМАКИНСКА ТЕХНИКА

завършени клас от средното образование или средно образование

960 часа / 960 часа

384 часа / 412 часа

576 часа / 548 часа

Професия:

специалности:

Входящо образователно равнище:

Общ брой часове:

Теория:

Практика:

ЕЛЕКТРОМОНТЬОР

втора квалификационна степен

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ

ЕЛЕКТРОДОМАКИНСКА ТЕХНИКА

завършени клас от средното образование или средно образование

683 часа / 683 часа

272 часа / 327 часа

411 часа / 356 часа

Професия:

специалности:

Входящо образователно равнище:

Общ брой часове:

Теория:

Практика:

ТЕХНИК НА ЕНЕРГИЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ

трета квалификационна степен

ГАЗОВА ТЕХНИКА

ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

ТОПЛОТЕХНИКА ТОПЛИННА, КЛИМАТИЧНА, ВЕНТИЛАЦИОННА И ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА

завършено средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити

972 часа / 981 часа / 970 часа

406 часа / 375 часа / 384 часа

566 часа / 606 часа / 586 часа

Професия:

специалности:

Входящо образователно равнище:

Общ брой часове:

Теория:

Практика:

МОНТЬОР НА ЕНЕРГИЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ

втора квалификационна степен

ГАЗОВА ТЕХНИКА

ТОПЛОТЕХНИКА ТОПЛИННА, КЛИМАТИЧНА, ВЕНТИЛАЦИОННА И ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА

завършено средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити

683 часа / 678 часа

258 часа / 253 часа

425 часа / 425 часа

Професия:

специалности:

Входящо образователно равнище:

Общ брой часове:

Теория:

Практика:

ЗАВАРЧИК

ЗАВАРЯВАНЕ

завършен VІ /шести/ клас

314 часа

168 часа

146 часа

Професия:

специалности:

Входящо образователно равнище:

Общ брой часове:

Теория:

Практика:

МОНТАЖНИК НА В и К МРЕЖИ

втора квалификационна степен

ВЪТРЕШНИ В и К МРЕЖИ

ВЪНШНИ В и К МРЕЖИ

завършени клас от средното образование или средно образование

688 часа / 688 часа

260 часа / 260 часа

428 часа / 428 часа

Курсове за придобиване на степени на правоспособност по заваряване са съгласно Наредба №7 и Единните изисквания на Министерски съвет.

Началната дата на квалификационния курс при набрана група и депозирана молба от обучавания се определя допълнително.

Срокът на обучение и цената се определят в зависимост от посочената форма на обучение.

За справки и информация: 0878230927, evimera@abv.bg