Сътрудник малък и среден бизнес


Page_017_pdf-001_ppm__0

След завършване на професионалното обучение по професията или специалността, обучаваният :

 • използва оборудването и офис техниката, като спазва правилата за безопасна работа и не замърсява околната среда;
 • познава основните икономически категории;
 • познава стопанското устройство на страната;
 • разбира съществуващите икономически отношения, процеси и явления;
 • разпознава юридическите форми на предприятията с техните положителни и отрицателни характерни особености; тяхното създаване, преобразуване и закриване;
 • различава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда; разбира договорните отношения между работодател и работник; характеризира отчетните обекти в предприятията;
 • познава счетоводното законодателство, принципите и методите на счетоводното отчитане;
 • познава нормативните актове, свързани с данъчното законодателство, социалното и здравното осигуряване, и разбира необходимостта от проследяване на промените в тях;
 • познава изискванията на финансовия и данъчния контрол върху дейността на предприятията;
 • планира и организира своята дейност в съответствие със сроковете, които са нормативно определени или поставени от прекия ръководител;
 • съставя, обработва, сортира и съхранява работна (счетоводна) документация на конкретно работно място в предприятието;
 • работи със специализиран счетоводен програмен продукт и с програмните продукти, които са предоставени от структурите на държавната администрация – НАП, НОИ и др.;
 • проявява инициативност за подобряване на финансовата дисциплина и отчетност.

Завършено професионално обучение с придобиване степен на професионална квалификация се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация. Съдържанието на документа, удостоверяващ завършено професионално обучение е определено в чл. 52 от Наредба No 4/16.04. 2003 г. на МОН.

Завършено професионално обучение за придобиване квалификация по част от професия, за актуализиране, или за разширяване на професионалната квалификация се удостоверява с Удостоверение за професионално обучение. Съдържанието на документа, удостоверяващ завършено професионално обучение по част от професия е определено в чл. 44 от Наредба No 4/ 16.04. 2003 г. на МОН.