Оперативен счетоводител


office-495808_960_720

След завършване на професионалното обучение по професията или специалността, обучаваният:

  • използва оборудването и офис техниката, като спазва правилата за безопасна работа и не замърсява околната среда;
  • познава основните икономически категории;
  • познава стопанското устройство на страната;
  • разбира съществуващите икономически отношения, процеси и явления;
  • разпознава юридическите форми на предприятията с техните положителни и отрицателни характерни особености; тяхното създаване, преобразуване и закриване;
  • различава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда; разбира договорните отношения между работодател и работник; характеризира отчетните обекти в предприятията;
  • познава счетоводното законодателство, принципите и методите на счетоводното отчитане;
  • познава нормативните актове, свързани с данъчното законодателство, социалното и здравното осигуряване, и разбира необходимостта от проследяване на промените в тях;

 

 

Завършено професионално обучение с придобиване степен на професионална квалификация се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация.

Съдържанието на документа, удостоверяващ завършено професионално обучение е определено в чл. 52 от Наредба No 4/16.04. 2003 г. на МОН.

Завършено професионално обучение за придобиване квалификация по част от професия, за актуализиране, или за разширяване на професионалната квалификация се удостоверява с Удостоверение за професионално обучение. Съдържанието на документа, удостоверяващ завършено професионално обучение по част от професия е определено в чл. 44 от Наредба No 4/ 16.04. 2003 г. на МОН.