Заварчик


zavarqnane_1 zavarqnane_2

Правоспособност по заваряване се придобива след успешно положени изпити по теория и практика, съгласно Наредба 7 /НППЗ/ и „Единни изисквания”.

Завършилите обучението и придобилите квалификация по професията „Заварчик” могат :

– да се реализират на пазара на труда на длъжности, които съответстват на професиите от Националната квалификация на професиите: 7213 „ Заварчици и резачи на метали „;

– да продължат обучението си за актуализиране и разширяване на придобитата професионална квалификация чрез обучение  за придобиване на правоспособност по заваряване на съответната следваща степен;

– да продължат обучението си за придобиване на втора или трета степан на професионална квалификация по друга професия чрез обучение по съответната рамкова програма.