Топлотехника


gaz_instal ttex3

След успешно завършване на пълният курс и полагане на държавни изпити за трета степен на професионална квалификация по съответната специалност на професия № 522030 “ Техник на енергийни съоръжения и инсталации “, обучаваните придобиват трета степен на професионална квалификация Техник „ по съответната професия. Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация.

След успешно завършване ще може:

  • да изгражда топлопреносни мрежи;

  • компетентно да въвежда в експлоатация топлотехнически съоръжения, инсталации и мрежи;

  • правилно да работи с флуорирани парникови газове;

  • да диагностицира топлотехнически съоръжения, инсталации и мрежи;

  • с опита си да експлоатира промишлени и сградни инсталации и топлопреносни мрежи

  • гъвкаво и динамично да ръководи ремонта на топлотехнически съоръжения, инсталации и мрежи.