Техник Електрически инсталации


el instalacii-1

След успешно завършване на пълният курс и полагане на държавни изпити за втора степен на професионална квалификация по съответната специалност на професия 522010 “ ЕЛЕКТРОТЕХНИК “, обучаваните придобиват втора степен на професионална квалификация “ ТЕХНИК “ по съответната професия.

След успешно завършване ще може:

  • да монтира и демонтира елементи, възли и цялостно електротехническо оборудване;

  • да извършва оглед, диагностика и техническо обслужване на електротехническо оборудване;

  • да открива повреди, причините за тях и взема решения за отстраняването им;

  • да анализира данни и взема решения относно работоспособността на електротехническото оборудване, като ясно определя нормите за работоспособност;

  • да извършва ремонт и проверки за годност и безопасност на съоръженията като проучва техническата документация на изделията (каталози, протоколи, актове и др.) и анализира данни и взема решения относно годността на електротехническото оборудване, както и да създава и води ремонтната документация;

  • да следи сроковете за контролни проверки на уреди, подлежащи на технически контрол от оторизирани лаборатории.