Нормативна база


ЗАКОН за професионалното образование и обучение, обн., ДВ, бр. 68 от 30.07.1999 г., посл.изм. бр. 74 от 15.09.2009 г., в сила от 15.09.2009 г.

НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, издадена от министъра на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 102 от 22.12.2009 г., в сила от 1.01.2010 г., попр., бр. 4 от 15.01.2010 г., изм., бр. 25 от 30.03.2010 г.

НАРЕДБА № 4 от 3.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 133 от 11.11.1998 г., в сила от 11.02.1999 г., изм. и доп., бр. 85 от 17.10.2000 г., в сила от 17.10.2000 г.

НАРЕДБА № 16-116 от 8.02.2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането, издадена от министъра на икономиката и енергетиката, обн., ДВ, бр. 26 от 7.03.2008 г., в сила от 11.03.2008 г.

ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (Загл. изм. – ДВ, бр. 19 от 2005 г.) , издаден от министъра на енергетиката и енергийните ресурси, обн., ДВ, бр. 34 от 27.04.2004 г., в сила от 28.08.2004 г., изм. и доп., бр. 19 от 1.03.2005 г.

ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V, издаден от министъра на енергетиката и енергийните ресурси и министъра на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 21 от 11.03.2005 г., в сила от 1.06.2005 г.

ПРАВИЛНИК за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения, издаден от министъра на енергетиката и енергийните ресурси, обн., ДВ, бр. 32 от 20.04.2004 г., в сила от 21.08.2004 г.

НАРЕДБА № 3 от 9.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии, издадена от министъра на енергетиката и енергийните ресурси, oбн., ДВ, бр. 90 от 13.10.2004 г. и бр. 91 от 14.10.2004 г., в сила от 15.01.2005 г.

НАРЕДБА № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 37 от 4.05.2004 г., в сила от 5.11.2004 г., попр., бр. 98 от 5.11.2004 г., изм. и доп., бр. 102 от 19.12.2006 г.

НАРЕДБА за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ, приета с ПМС № 171 от 16.07.2004 г., обн., ДВ, бр. 67 от 2.08.2004 г., в сила от 3.09.2004 г., посл. изм., бр. 5 от 19.01.2010 г.

НАРЕДБА за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове, приета с ПМС № 243 от 10.09.2004 г., обн., ДВ, бр. 82 от 21.09.2004 г., в сила от 22.10.2004 г., посл. доп., бр. 32 от 28.04.2009 г.

НАРЕДБА за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане, приета с ПМС № 164 от 7.07.2008 г., обн., ДВ, бр. 64 от 18.07.2008 г., в сила от 19.08.2008 г., изм., бр. 5 от 19.01.2010 г.

НАРЕДБА за устройството, експлоатацията и техническия надзор на ацетиленови уредби, приета с ПМС № 187 от 12.07.2001 г., обн., ДВ, бр. 66 от 27.07.2001 г., в сила от 28.08.2001 г., посл.изм. бр. 32 от 28.04.2009 г.

НАРЕДБА за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията (Загл. изм. – ДВ, бр. 17 от 2003 г., бр. 59 от 2006 г.), приета с ПМС № 187 от 21.09.2000 г. (обн., ДВ, бр. 79 от 29.09.2000 г., посл. изм, бр. 32 от 28.04.2009 г.)

НАРЕДБА № 9 от 9.06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи, издадена от министъра на енергетиката и енергийните ресурси, обн., ДВ, бр. 72 от 17.08.2004 г., в сила от 18.12.2004 г., изм. и доп., бр. 26 от 7.03.2008 г.

ПРАВИЛА за оказване на първа долекарска помощ при увреждане на здравето при работа, утвърдени със Заповед № РД 09-410 от 13.10.1994 г. Издадени от министъра на здравеопазването и министъра на труда и социалните грижи, обн., ДВ, бр. 89 от 28.10.1994 г., в сила от 1.01.1995 г.

НАРЕДБА № 7 от 11.10.2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване (Загл. доп. – ДВ, бр. 37 от 2006 г.), издадена от министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 100 от 25.10.2002 г., изм. и доп., бр. 95 от 28.10.2003 г., бр. 37 от 5.05.2006 г., в сила от 5.05.2006 г., бр. 9 от 3.02.2009 г., в сила от 3.02.2009 г.

НАРЕДБА № 13 от 5.05.2010 г. за придобиване на квалификация по професията „Заварчик“, издадена от министъра на образованието, младежта и науката, обн., ДВ, бр. 39 от 25.05.2010 г., в сила от 25.05.2010 г.

НАРЕДБА № 19 от 24.09.2004 г. за придобиване на квалификация по професия „Монтажник на ВиК мрежи“, издадена от министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 104 от 26.11.2004 г., в сила от 26.11.2004 г.

НАРЕДБА № 26 от 11.11.2003 г. за придобиване на квалификация по професия „Електромонтьор“, издадена от министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 11 от 10.02.2004 г., в сила от 10.02.2004 г.